Darba wahda kien hemm fjura u din  kienet titkellem .  Fejn kienet toqghod il- fjura kien  hemm hafna nies li kienu jitfghu hafna hmieg .  Peress li l- fjura kienet titkellem hija kienet tkellimom imma kollu ta ' xejn ghax kellha l- vuci irqiqa hafna, Il- bebbux u n -nemel biss kienu jisimgħuha .Wara ftit taz-zmien kibru izjed fjuri u n - nies bdew jisimgħuhom sewwa.
 
Il- fjuri qalhulom biex  meta jarmu ma jwaddbux l-affarijiet kullimkien imma jarmu fejn suppost ghax qed jeqirdu l-ambjent Imbghad malajr fehmu xriedu jghidulom il-fjuri biex ma jeqirdux in -natura. Imbghad hadu gost  inaddfu dak li- hammgu u l- fjuri kinu kuntenti hafna ghax
 
kienu ghallmuhom xi haga importanti hafna .
 
 

                                                         
 
                                                                         
                                                                


 
                                 
 
 
 
 
Leave a Reply.