Darba wahda kien hemm stilla .  U din l -istilla kienet zghira hafna u allura kienu jghidulha l-istilla z- zghira.  Hi kienet thobb tara id - dinja  ghax kienet thobb tara s-shab miexi .  Bhas- soltu, marret biex tara id - dinja .  Wara li  waslet inhasdet ghax    kienet rat shaba griza li kienet tfisser xita .  Ommha u missierha rawha u qalulha: ' X'gara hanini?' Qaltilhom: 'Hdejn id - dinja ha taghmel ix - xita.'  Il - genituri taghha qalulha li naqra xita m'hu se taghmel xejn u raqdet minghajr inkwiet. 

Mariah Saliba                            Leave a Reply.