IX-XOGHOL

Hawn zewg tipi ta' xoghol. Dawn huma xoghol ta' servizz u ta' sengha.

Nies li jaghtu servizz huma tobba,dentisti,ghalliema,avukati,periti,nutara u spizjara.

Dawn kollha huma nies li marru l-universita biex jitghallmu x-xoghol taghhom.

It-tabib ifejjaq lill-morda , l-ghalliem jaghllem lit-tfal fl-iskola, l-avukat jaghti pariri fuq il-ligi u l-ispizjara tbiegh il-medicina.

Nies tas-sengha ghandna hafna fosthom hajjata, mekkaniks, bennejja, bdiewa, parrukkiera u skarpan.

Dawn huma nies li jaghtu xoghol ta' l-idejn.

Il-hajjat ihit purtieri u hafna affarijiet ohra u l-mekkanik isewwi l-karozzi u l-vannijiet.

Il-bennej jibni d-djar, garaxxijiet u l-lukandi u l-bidwi jizra u jaqta' l-haxix u l-frott.

Il-parrukkier jaqta' u jizbogh ix xaghar u l-iskarpanisewwi z-zraben.

Kull pajjiz ghandu bzonn kemm nies li jaghtu servizzi kif ukollnies tas-sengha.
Leave a Reply.