Il-Harifa tibda fil-21 ta' Settembru w tispicca fl-20 ta' Dicembru.  In-natura tibda tinbidel u anke t-temp perezempju, t-temp jibda jigi msahhab, taghmel ix-xita bis-sajjetti u bir-raghad. Is-sigar jibdew jaqghulhom il-weraq. Ahna il-bnedmin nilbsu hwejjeg bil-komma twila.  Il-mama' tbiddel il-kutri tas-sodda halli ma nhossux bard. Naghmlu purtieri hoxnin halli l-kesha ma tidholx. L-ghasafar jibnu l-bejta halli jkollom fejn jistkennu. Ahna niccelebraw il-festi tal-mejtin u tal-qaddisin kollha fil-Harifa. In-nies joqghodu gewwa minhabba l-kesha.  Jiena nhobb il-Harifa ghax noqghod nitgeddes taht il-kutri.

Mariah Saliba.
maria
11/14/2011 02:57:33

ReplyLeave a Reply.