Winter

Winter comes on the 21st of December and ends on the 20th of March. The         weather becomes cold and windy.  It rains cats and dogs with thunder and lightning. In Malta it doesn’t snow. We wear thick clothes like hats, coats and scarfs. When it rains I put on the raincoat, boots and get my umbrella. We switch on the heaters and fireplaces to keep warm. We don’t eat ice-creams but we eat soups, hot chocolates and other hot things. Mum and dad put soft carpets on the floor and hang thick curtains to keep out the cold. In winter we put on thick pyjamas and my parents put on thick quilts on the bed to keep cosy.  In winter I like most to watch thunder storms while drinking hot chocolate.                NATHAN  BALDACCHINO   

        
                                                     

 
IX-XOGHOL

Hawn zewg tipi ta' xoghol. Dawn huma xoghol ta' servizz u ta' sengha.

Nies li jaghtu servizz huma tobba,dentisti,ghalliema,avukati,periti,nutara u spizjara.

Dawn kollha huma nies li marru l-universita biex jitghallmu x-xoghol taghhom.

It-tabib ifejjaq lill-morda , l-ghalliem jaghllem lit-tfal fl-iskola, l-avukat jaghti pariri fuq il-ligi u l-ispizjara tbiegh il-medicina.

Nies tas-sengha ghandna hafna fosthom hajjata, mekkaniks, bennejja, bdiewa, parrukkiera u skarpan.

Dawn huma nies li jaghtu xoghol ta' l-idejn.

Il-hajjat ihit purtieri u hafna affarijiet ohra u l-mekkanik isewwi l-karozzi u l-vannijiet.

Il-bennej jibni d-djar, garaxxijiet u l-lukandi u l-bidwi jizra u jaqta' l-haxix u l-frott.

Il-parrukkier jaqta' u jizbogh ix xaghar u l-iskarpanisewwi z-zraben.

Kull pajjiz ghandu bzonn kemm nies li jaghtu servizzi kif ukollnies tas-sengha.

 
Id-dar tieghi

Jien noqghod go dar sabiha u kbira. Ahna ilna noqghodu fiha hames snin
ghax qabel konna noqghodu go flett birkirkara. Id-dar taghna qieghda
vicin l-iskola. Fid-dar tieghi ghandna seba' kmamar.Dawn huma kamra
tas-salott,kamra tal-hjata,bitha,kamra tas-sodda tieghi u ta'
hija,kamra tas-sodda tal-mama' u l-papa',kcina,kamra tal-banju,bitha
ohra u l-kamra li tahsel il-hwejjeg u l-bejt.Ghandna l- kulitur u
t-tarag.Ghandna wkoll gallarija kbira.Il-kamra favorita tieghi hi l-
kcina ghax kbira u ghandi fejn nilghab. Jiena nhobbha id-dar tieghi.

BRAVU WESLEY! :)

 
It’s Christmas Time
We celebrate  Christmas  on 25th of  December.
I love Christmas because Jesus is born.
We decorate the Christmas tree with decorations and lights.
We even decorate the roads and houses.
Everyone sings carols during Christmas .
We eat the turkey on Christmas day.
We also eat Christmas logs in Christmas.
It’s so fun to be Santa because he delivers presents to children.
Christmas is a really important day because it is Jesus’ birthday.
NATHAN BALDACCHINO.

 
Autumn
The season is Autumn. Sometimes we can't see the sun. The wind blew
the leaves from the tree. In Autumn the leaves fall on the ground.
Sometimes the rain falls very heavy. The weather becomes cloudy, dark
and grey. When I hear thunder and I see lightning I be scared. I bring
many clothes and wear jacket, raincoat, gloves, hat and boots.

Il-Milied
Fil-25 ta' Dicembru jitwieled Gesu Bambin. Fil-muzew ahna t-tfal
inkantaw kant tal-Milied. Santa Klaws lit-tfal bravi jqassmilhom
ir-rigali. Fl-ikla ta nofs in nhar il-mama ssajrilna dundjan kbir
ghall-familja kollha. Kulhadd izejjen is-sigra tal-Milied, u
mal-Bambin naghmlu il-gurbiena. Dan it-tizjin tal-Milied veru
joghgobni. Jien immur hafna ikliet u festini mal-familja.Mal-prasepju
ndendlu stilla kbira. Jiena nhobbu hafna il-Milied.
 
This is Nathan's weekly story about himself!
nathan_-_myself.doc
File Size: 568 kb
File Type: doc
Download File

 
Here is Nathan's story about his family.  He scanned it and sent to me by email...! :)  Keep up the good work.
 
Jiena jisimni Wesley.    Ahna qieghdin erbgha membri fil-familja . Ommi thobbni hafna . Missieri jahdem ghalina . Hija ghandu sitt snin u jismu Jamie . Ahna ghandna zewg fkieren u zewg ammorini . Il-fkieren jisimhom Holly u Ron u l-ammorini jisimhom Jack u Jenny . Ahna niehdu hsieb lil xulxin . Id-dar taghna sabiha u kbira, u noqghodu hal-Qormi.
Ommi issajrilna u nieklu flimkien. Ahna nhobbu lil xulxin ghax ahna familja.
 
Il-Harifa tibda fil-21 ta' Settembru w tispicca fl-20 ta' Dicembru.  In-natura tibda tinbidel u anke t-temp perezempju, t-temp jibda jigi msahhab, taghmel ix-xita bis-sajjetti u bir-raghad. Is-sigar jibdew jaqghulhom il-weraq. Ahna il-bnedmin nilbsu hwejjeg bil-komma twila.  Il-mama' tbiddel il-kutri tas-sodda halli ma nhossux bard. Naghmlu purtieri hoxnin halli l-kesha ma tidholx. L-ghasafar jibnu l-bejta halli jkollom fejn jistkennu. Ahna niccelebraw il-festi tal-mejtin u tal-qaddisin kollha fil-Harifa. In-nies joqghodu gewwa minhabba l-kesha.  Jiena nhobb il-Harifa ghax noqghod nitgeddes taht il-kutri.

Mariah Saliba.