FIL-HARIFA

 

·       Il-harifa tibda fil-21 ta’settembru u tispicca fl-20 ta’ decembru.
It-temp jibda jiksah hafna u jaghmlu maltempati kbar bir-raghad.

·       In-nies jilbsu hwejjeg hoxnin bhal flokkijiet bil-komma twila, ggieget u jilbsu il-pagama bil-lejl biex ma jhossux bard.

·       Id –dar inbiddlu l-lozor, nitfghu t-tapiti mal-art u inbiddlu l-purtieri

·       Ir-rih iwaqqa' l-weraq u l-haxix jibda jikber bix-xita.

·       L-annimali jibdew jfittxu l-ikel ghax-xitwa.

·       Il-bebbux jibda johrog.

·       Fil-harifa niccelebraw il-festi ta' san martin, il-qaddisin kollha u tal-mejtin.

·       Jien inhobb narha il weraq jaqaw fil bitha

 
Il-Harifa tibda fil-21 ta' Settembru w tispicca fl-20 ta' Dicembru.  In-natura tibda tinbidel u anke t-temp perezempju, t-temp jibda jigi msahhab, taghmel ix-xita bis-sajjetti u bir-raghad. Is-sigar jibdew jaqghulhom il-weraq. Ahna il-bnedmin nilbsu hwejjeg bil-komma twila.  Il-mama' tbiddel il-kutri tas-sodda halli ma nhossux bard. Naghmlu purtieri hoxnin halli l-kesha ma tidholx. L-ghasafar jibnu l-bejta halli jkollom fejn jistkennu. Ahna niccelebraw il-festi tal-mejtin u tal-qaddisin kollha fil-Harifa. In-nies joqghodu gewwa minhabba l-kesha.  Jiena nhobb il-Harifa ghax noqghod nitgeddes taht il-kutri.

Mariah Saliba.